PIT dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to dochód, z którego należy się rozliczyć

Osoby bezrobotne pobierające zasiłek z Urzędu Pracy powinny składając PIT uwzględnić uzyskane kwoty. Zasiłek dla bezrobotnego jest wypłacany z Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy. Zasady ich wypłaty określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Otrzymywany zasiłek dla bezrobotnych jest zatem dla chłopcy i dziewczęta go otrzymującej profitem uzyskanym w danym roku podatkowym. Zwolnienia z opodatkowania Z PIT zwolnione są kwoty wypłacane jako zwrot cen: przejazdu do miejsca pracy, przejazdu na badania lekarskie, przejazdu do miejsca wykonywania stażu, warsztaty lub przygotowania zawodowego, przejazdu do miejsca wykonywania zleceń użytecznych, zakwaterowania w miejscu pracy, stażu, warsztaty lub przygotowania zawodowego , a dodatkowo przejazdu na egzamin. Z opodatkowania zwolnione są również kwoty otrzymane jako: jednorazowa pomoc bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej kwoty wynikające ze sfinansowania różnych form kształcenia bezrobotnego.

Rozliczenie

Osoba bezrobotna uzyskująca zasiłek w tym roku, jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 i rozliczenia otrzymanych kwot. W przypadku uzyskania innych zysków opodatkowanych według skali powinno się je też uwzględnić w składanym zeznaniu. Zasiłek nie jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, gdyż w zgodzie ze stanowiskiem organów podatkowych wypłata zasiłku nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi poprzez bezrobotnego. Podatnik, który pobiera zasiłek dla bezrobotnych powinien otrzymać od organu wypłacającego zasiłek dla bezrobotnych informację PIT-11, na podstawie której może sporządzić słuszny dla siebie PIT. Dla podatników pewnym dylematem może być określenie adekwatnego pola w PIT-37, gdzie należy wpisać kwoty otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych. Brak bowiem rubryki, w której taki zasiłek byłby wymieniony. Do tego celu służy część C zeznania podatkowego. Podatnik kwotę zsumowanych zasiłków otrzymanych z urzędu pracy wpisuje w rubryce: inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4. W kolumnie b podatnik wpisuje wielkość przychodu, w kolumnie d – dochód gotówki i w kolumnie f – pobraną poprzez płatnika zaliczkę. Pomija jednak kolumnę c (koszty uzyskania dochodów).