ROZLICZ PIT W GDAŃSKU
I WEŹ UDZIAŁ W LOTERII

ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ W LOTERII

* Po raz pierwszy rozliczam PIT w Gdańsku (Zaznacz jeśli TAK)

* pola obowiązkowe


Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Playprint Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii promocyjnej „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po zakończeniu Loterii jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: doradcy prawni i podatkowi Administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy) - dostawcy usług informatycznych, dział księgowo - finansowy. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ usunięcia jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@playprint.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.


Samochód
Samochód

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU


info@pitwgdansku.plW sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@playprint.pl lub pisząc na adres: Playprint Polska Sp. z o.o; ul. Floriańska 6/13D; 03-707 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".