Czym zajmuje się komornik

Komornik to osoba, która jest upoważniona do wykonywania czynności związanych z egzekucją należności pieniężnych na podstawie tytułów wykonawczych, takich jak np. nakazy zapłaty, wyroki sądowe czy postanowienia sądów.

Komornik taki jak Paweł Bobek działa w imieniu wierzyciela, który chce odzyskać swoje należności od dłużnika. Do jego obowiązków należy m.in.:

  • przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych, w tym zajmowanie mienia dłużnika oraz dochodzenie należności od niego
  • przeprowadzanie licytacji mienia dłużnika
  • prowadzenie rachunku egzekucyjnego i rozliczanie się z wierzycielem
  • udzielanie informacji o stanie egzekucji dłużnikowi oraz wierzycielowi

Komornik jest osobą zaufania publicznego i podlega szczególnej odpowiedzialności zawodowej. Do jego obowiązków należy również dbanie o interesy dłużnika, jeśli są one sprzeczne z interesami wierzyciela.

Komornik może działać w imieniu wierzyciela lub dłużnika, jeśli został do tego upoważniony przez sąd. Może również udzielać pomocy prawnej i reprezentować dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Na czym polega egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza to postępowanie, w którym komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego, takiego jak np. nakaz zapłaty, wyrok sądowy czy postanowienie sądu, w celu odzyskania należności pieniężnych od dłużnika. Egzekucja może dotyczyć nie tylko należności pieniężnych, ale również innych rzeczy lub praw, takich jak np. nieruchomości czy prawa autorskie.

Egzekucja komornicza przebiega w następujący sposób:

  1. Wierzyciel złoży w sądzie wniosek o wszczęcie egzekucji, wraz z odpowiednim tytułem wykonawczym.
  2. Sąd przekazuje sprawę do właściwego komornika, który otrzymuje pełnomocnictwo od wierzyciela i zostaje upoważniony do wykonywania czynności związanych z egzekucją.
  3. Komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne, w trakcie którego może zajmować mienie dłużnika, dochodzić należności od niego oraz przeprowadzać licytacje jego mienia.
  4. Jeśli dłużnik nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, komornik może zająć jego wynagrodzenie, rentę lub emeryturę oraz dochody z innych źródeł, np. odpowiednio zabezpieczone konta bankowe.
  5. Po uregulowaniu należności przez dłużnika lub wyczerpaniu możliwości egzekucji, komornik zakończy postępowanie i rozliczy się z wierzycielem.

Egzekucja komornicza jest jednym z sposobów na odzyskanie należności pieniężnych, ale nie jest jedynym.